Taal / Langue / Language

Klein-Sinaai is een gehucht nabij de Nederlandse grens en ligt op het grondgebied van de gemeente Stekene, provincie Oost-Vlaanderen. Tot 1976 behoorde het tot Sinaai. In Klein-Sinaai bevinden zich de overblijfselen van de Abdij van Boudelo, een cisterciënzer abdij. Deze abdij is ook bekend als Baudelo in het Gentse.

In het begin van de dertiende eeuw vestigde een kleine religieuze gemeenschap zich in de barre wildernis van Klein-Sinaai, in de omgeving van Sint-Niklaas. Op deze plaats, die reeds in de verre prehistorie vormen van bewoning kende, richtte de uit de Gentse Sint-Pietersabdij afkomstige benedictijn Boudewijn van Boekel een bescheiden kloostertje op dat in 1204 door de Vlaamse graaf tot abdij werd verheven.

Het Boudeloklooster nam weldra (1215-1216) de strenge regel van de cisterciënzers aan en mede met de materiële hulp van de Vlaamse graaf en dankzij talloze schenkingen groeide het kloostertje uit tot een agrarisch uiterst goed georganiseerd bedrijf.

In overeenstemming met het ascetisch ideaal van de Orde hielden de monniken zich op de eerste plaats bezig met handenarbeid, een taak die ze echter vrij snel aan lekenbroeders zouden doorgeven, althans tot dezen door omstandigheden verplicht waren het domein te verlaten. Het beperkte aantal conversen (lekenbroeders) was een gevolg van een incident in 1226. In dat jaar werd de toenmalige abt van Boudelo, Theodoricus, vermoord door een lekenbroeder. Het kapittel-generaal van de Orde van Cîteaux besloot daarop dat het aantal conversen in Boudelo beperkt moest blijven tot maximum vijf. Tegen 1236 waren het er 15.

De rechtstreekse uitbating van het Boudelobezit, dat zich intussen rond drie grote uitbatingscentra, de grangiae of buitenhoeven te Otene en Lamswaarde in Zeeland en rond de abdij zelf, had geconcentreerd, verloor op die manier in de tweede helft van de dertiende eeuw steeds meer aan belang. In de plaats kwam een goed gecontroleerd systeem van pacht, erfpacht en cijnzen, door de abdij ingevoerd over heel haar meer dan tweeduizend hectaren groot grondbezit.

Het feit dat de monniken van Boudelo bij de opkomst van de steden van meet af aan partij kozen voor de Vlaamse graaf, was er oorzaak van dat in 1381 en 1382 de Gentenaars tweemaal na elkaar hun gebouwen kwamen verwoesten. Het kerkelijk schisma op het einde van diezelfde eeuw bracht bovendien in Vlaanderen een zodanige verdeeldheid mee dat de abt van Boudelo in 1386 moest vluchten. De zware overstromingen die in het begin van de vijftiende eeuw vanuit de Braakman, een uitstulping van de machtige Westerschelde, het abdijdomein kwamen teisteren, en de brandschatting die het klooster moest ondergaan in 1452 naar aanleiding van de twisten tussen hertog Filips de Goede en de stad Gent, maakten voor de abdij de financiële en materiële chaos compleet.

Pas na 1400 brak voor de abdij een nieuwe bloeiperiode aan die – afgezien van nieuwe overstromingen en een financieel debacle in het begin van de zestiende eeuw – zou duren tot in 1578, het jaar waarin de Gentse calvinisten het Sinaaiklooster verregaand plunderden.

Abt Del RioKunstwerk Abt Duermael en monniken Nadat in 1584 hertog Alexander Farnese opnieuw orde op zaken had gesteld in het Gentse en in het Land van Waas, besloten de monniken van Boudelo onder leiding van hun abt, Jacob del Rio, de leeggeroofde en reeds gedeeltelijk ontmantelde Sinaai-abdij definitief te verlaten en zich voortaan te vestigen in hun refugehuis aan de Ottogracht in Gent. Vanaf 1602 mocht de refugie zich abdij noemen en vanaf dat ogenblik begon het Boudeloconvent aan een triomfantelijke opmars:  de abdijgebouwen werden omgebouwd en verfraaid, een gloednieuw abtshuis met prachtige zeventiende-eeuwse decoraties werd al in de achttiende eeuw verlaten voor een nog meer riante vestiging aan de Steendam. Zowel de kapel als de conventsgebouwen werden ondertussen erg rijkelijk versierd met schilderijen, legwerk, bronzen en stenen beeldhouwwerk, terwijl binnen de abdijmuren de monniken de cultuur van het geschreven woord lieten heropleven in hun poëzie en proza, opgesteld onder meer rond de feestelijke Bernardusherdenkingen.

De Franse overheersing maakte in 1793 een abrupt einde aan de ongekende weelde en ongeremde levensvreugde van de Boudelocisterciënzers, die duidelijk hun ideaal van armoede hadden verlaten, maar voor wie evenwel in het voordeel pleit dat zij steeds oog hadden gehad voor de armoede van de bevolking rondom hen: de Boudelopoorte was in het Gentse voor elke steunzoekende arme een begrip geworden.

Op 31 oktober 1797 werden de kloosterlingen manu militari uit hun klooster verdreven en de hele voormalige abdijsite ging een nieuwe rol tegemoet. De oude abdijgebouwen aan de Ottogracht werden in dienst genomen als Ecole Centrale, later onder het Hollands bewind als koninklijk Collegie, en tenslotte in het Belgisch Koninkrijk als het huidige Koninklijk Atheneum. De abdijhovingen werden omgevormd tot een prachtige Botanische Tuin, een ontmoetingsplaats voor de ‘beau monde’ van de Stad Gent. De kerk, die onder de Fransen eerst Tempel van de Rede en naderhand bibliotheek van het Scheldedepartement was geweest, werd onder de Hollanders eerst stads- en nadien ook universitaire bibliotheek. Deze laatste functie zou ze pas verliezen na het optrekken van de Boekentoren in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het abtshuis aan de Steendam, dat tussen 1806 en 1845 had dienstgedaan als ambtswoning van de Gentse bisschop, werd omgevormd tot een middelbare school, die er -  na tal van uitbreidingen -  vandaag nog steeds gevestigd is.

De Gentse vestigingsplaats vertoont in tal van gebouwen nog steeds de sporen van de vroegere abdij, terwijl in Klein-Sinaai na grondig archeologisch onderzoek de laatste resten van de voormalige Boudelo-abdij moesten plaatsmaken voor een moderne woonwijk.


 

 

 

 

 

Vlakbij ligt nog de Boudelo-hoeve. Deze werd in 1660 gebouwd met puinresten van de abdij.

 

 

  

 

 

Het Boudelomonument herinnert aan de plaats waar de abdij ooit stond en is een ode aan de mensen die destijds meegholpen hebben aan de opgravingen.
 

 

 

 

 

 

Rondom de vroegere site staan tal van infoborden die uitleg geven over de geschiedenis en de omgeving.


Vlakbij is er een van de zeldzame stiltegebieden in Vlaanderen: De Fondatie van Boudelo.

 

 

 

 

 

In 2011-2012, werden door de UGent opgravingen gedaan met behulp van de nieuwste sensortechnieken.

 

Tot dan toe onbekende gebouwen werden zo per toeval ontdekt. Het trok de aandacht van de internationale wetenschapspers.
 
(Bron: De Wase en Gentse Boudelo-abdij – Paul Pas)