Taal / Langue / Language

Ontdek diverse gebouwen in de buurt die nog afkomstig zijn van Boudelo, of die zelfs met restanten van Boudelo zijn opgebouwd.
http://boudelo.be/nl/abdij-van-boudelo/abdijgebouwen

 

De site van Boudelo, gelegen aan de Heirweg te Moerbeke (wijk Koudenborm) was tot voor enkele jaren een ruïne. Verwaarloosd en vergeten. Maar de hele omgeving heeft een historisch tintje. Samen met de ernaast gelegen weg naar Koudenbormbrug, de oude boerderij en de Oostvaart, aan de overkant, met de geklasseerde kasseiweg vormt dit deel van onze gemeente een idyllisch geheel. Maar eigenlijk passeert iedereen daar en niemand staat er bij stil.

Hiernaast huis Den Lesten Stuyver. Vroeger een herberg rechtover de bedevaartskapel van Boudelo en dit is nog steeds te zien aan de hoge plafonds om de stamgasten te kunnen ontvangen. De orginele bakkersoven is ook nog steeds aanwezig. De omlijsting van de ramen zijn nog afkomstig van de vroegere abdij. Net als de abdij is Den Lesten Stuyver gebouwd op een iets hoger gelegen gedeelte tegenover de rest van de omgeving.

 

Onder deze titel werd in 2005 een massaspektakel opgevoerd, in regie van Roger Vervaet op de Boudelohoeve te Klein-Sinaai.

In hun strijd tegen al wat katholiek was, wordt de abdij in Cleyn Sinay op 28 augustus 1578 door de Gentse calvinisten in opdracht van de dictators Frans van de Kethulle, heer van Ryhove en jonker Jan van Hembyze leeggeplunderd. Zowel gebouwen als inboedel worden voor een belachelijk lage prijs verkocht, ten voordele van de Gentse Calvinistische Republiek. De abt en de meeste monniken zijn naar Keulen gevlucht, na eerst het Secreet van den Lande in Antwerpen in veiligheid te hebben gebracht en na ? althans naar wat de inwoners van Klein-Sinaai vermoeden ? een deel van hun schatten in een geheime tunnel naar het hof van Lysdonck te verbergen.

Een dag uit een lange geschiedenis van 600 jaar, en 381 jaar na de heremietenkluis van stichter Boudewijn van Boekel. Het lijkt een voetnoot te zijn, maar deze ene dag heeft een groot impact gehad op het leven in het Waasland.

Op de hoek van de Koebrugstraat en de Kloosterstraat staat een bijzonder gebouw. Het Boudelomonument werd in 1985 gebouwd waar de kloostermuur destijds stond. Het werd gebouwd met vondsten van de opgravingen.
Het is een symbolische evokatie van de oude abdij van Boudelo in de ondergrond van het Waasland.
Het is een hulde aan de mensen die al gravend en spittend deze geschiedenis hebben gelezen., met een schop, een truweel, een borstel en een penseel. Het monument is de 'verstening' van de geestdrift waarmee monniken abdij hebben gebouwd.

 

Gedetailleerd overzicht van de gebouwen en hun functie

Om te interpreteren waar de gebouwen precies stonden, zit er een luchtbeeld bij

 

 

Uit het puin van de abdij wordt in 1660 de Boudelohoeve opgetrokken, die nu nog steeds als landbouwbedrijf wordt uitgebaat, gelegen in de Koebrugstraat.

 

 

er van alle drukte, in een nog ongeschonden natuurgebied van het Land van Waas, verscholen achter het dichte gebladerte van een lange rechte dreef, die van op de straatweg toegang verleent, staat te Klein-Sinaai het lieflijke Boudelo-hof.
Het is een levende herinnering aan de eertijds vermaarde Boudelo-abdij. De abt van Boudelo wordt zelfs vernoemd in het middeleeuwse epos 'Van den Vos Reynaerde', waarvan de monniken en de broeders meer dan hun steentje bijdroegen tot de geestelijke en culturele ontwikkeling van de omwonende bevolking en tot de landbouwontginning van een nog grotendeels woeste streek, bedekt met meersen en bossen.
Boudelo schiep zich een faam die ver buiten het Land van Waas uitstraalde en die stoelde op vroomheid, herbergzaamheid, behulpzaamheid en taai ontginningswerk. De binding van het huidige hof - een nog steeds aantrekkelijke getuigenis voor de schoonheid van de vroegere landelijke bouwkunst in onze Vlaamse gewesten - met een brok Vlaamse cultuurgeschiedenis is wel het vertellen waard...

De "Koudenbornmolen" of "Boudelomolen" en ook "Sterremolen" geheten, was een houten korenwindmolen die aanvankelijk eigendom was van de abdij van Boudelo te Klein-Sinaai (Stekene). Hij werd rond 1200 opgericht en werd in 1417 als Coudenbornmolen vermeld. Van de molen bleven  pachtcontracten bewaard voor de molen uit de periode 1559-1585. De staakmolen werd in 1948 gesloopt. De bijbehorende vroegere rosmolen werd nog een tijd lang elektrisch aangedreven (thans vervangen door garage).

De resultaten van de opgravingen van Boudelo rond 1970 onder leiding van Dhr. A. De Belie werden overgebracht naar Sint-Niklaas. Met deze zaken werd op "Zwijgershoek" de Boudelo-zaal opgericht, die een overzichtelijk beeld gaf van de Boudelo-site, als van het vroegere leven aldaar. Deze opstelling is ondertussen afgebroken en enkele stukken zijn opgenomen in het huidige museum.